Trường mầm non Tân Mai có cơ cấu tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể phù hợp với quy định của Điều lệ trường mầm non. Chi bộ, Ban giám hiệu; Công đoàn; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chi hội phụ nữ; Chi hội chữ thập đỏ và các tổ chuyên môn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng vai trò, chức năng, xây dựng phương hướng chiến lược và phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thu chi và thi đua khen thưởng CB-GV-NV, học sinh đảm bảo tính chính xác, công bằng, công khai. Các hoạt động lễ hội, phong trào thi đua, an toàn trong trường học, hoạt động ngoại khóa hàng năm luôn được nhà trường quan tâm, tổ chức đạt kết quả tốt. Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ để tìm ra những cá nhân tiêu biểu, có khả năng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đưa vào diện bồi dưỡng, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường. 

      Trường Mầm Non Tân Mai có kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương được cấp trên phê duyệt. Các nội dung kế hoạch chiến lược phát triển được niêm yết công khai trên bảng tuyên truyền. Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

        Nhà trường luôn có các giải pháp cụ thể khi giám sát thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển như: xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm qua kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch, ra quyết định, lập danh sách phân công công việc cụ thể đến các thành viên có liên quan, tiến hành giám sát thông qua công tác kiểm tra nội bộ có hồ sơ, sổ sách lưu đầy đủ, rõ ràng. Định kỳ hàng năm nhà trường rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển thông qua kế hoạch năm học. Tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng. Kế hoạch chiến lược đã niêm yết công khai tại bảng tin của trường để lấy ý kiến của phụ huynh nhưng chưa có sự đóng góp ý kiến từ phía phụ huynh.