Thực hiện công văn số 796/BYT-DP ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid -19khi tổ chức dạy học trực tiếp; Công văn số 762/BYT-DP ngày 21 tháng 02 năm ...